Kancelaria Wejherowo

ul. Wałowa 30A/3
84-200 Wejherowo

Kancelaria Gdynia

ul. Starowiejska 41/43
81-356 Gdynia

Kancelaria Gdańsk

ul. Do Studzienki 21/5
80-227 Gdańsk Wrzeszcz

Ceny transferowe

Czym są ceny transferowe i obowiązek dokumentacyjny?

Ceny transferowe nadal stanowią zagadkę dla wielu właścicieli firm – w dalszej konsekwencji taka ignorancja może mieć jednak przykre skutki. Poniższy krótki poradnik przedstawia najistotniejsze informacje na temat cen transferowych, obowiązku dokumentacyjnego oraz wyjaśnia, jakie kary mogą być związane z jego zaniechaniem.

Prowadzenie interesów z podmiotami, które są związane z rajami podatkowymi lub mają tam swoją siedzibę powinno być tożsame ze świadomością skali kar finansowych, które dotyczą niedopełnienia obowiązku dokumentacyjnego. Perspektywa więzienia czy utraty nawet kilku milionów złotych powinna być wystarczającym powodem do tego, aby zapoznać się z zagadnieniem cen transferowych oraz wszystkimi zagadnieniami powiązanymi wokół tego tematu.

Ceny transferowe
OFERTA KANCELARII

Oferujemy w pełni transparentne warunki współpracy i całościowe wsparcie w zakresie dokumentacji cen transferowych. W jakich konkretnie obszarach się specjalizujemy?

Analiza

Pełna analiza ryzyka podatkowego, które pojawia się podczas przeprowadzania transakcji z podmiotami podatkowymi.

Sporządzenie polityki

Sporządzenie polityki cen transferowych oraz reguł dotyczących wzajemnego rozliczania podmiotów.

Przygotowanie dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji podatkowej odnoszącej się do transakcji międzypodmiotowych – mowa o dokumentacji cen transferowych. Warto przy tym pamiętać, że konieczność udokumentowania cen transferowych dotyczy tych podatników, którzy w danym roku podatkowym dokonali transakcji, których wartość jest większa niż wskazane w ustawie progi.

Benchmarking

Benchmarking (przygotowanie analiz porównawczych) w ramach wyznaczenia rynkowego poziomu cen czy marż. Co więcej – od 2019 r. przygotowywanie takich analiz danych porównawczych stanowi konieczny punkt w dokumentowaniu cen transferowych. Nasza Kancelaria pomoże w opracowaniu takich benchmarków zarówno w przypadku transakcji usługowych, towarowych czy finansowych,

Opracowanie raportów

Opracowanie raportów dotyczących cen transferowych – pomożemy w przygotowaniu takich dokumentów jak np.: formularz TPR czy CBC. To zaledwie kilka przykładów – zajmiemy się także przygotowaniem pozostałych formularzy dotyczących raportowania cen transferowych.

Porozumienie cenowe

Udzielamy kompleksowej pomocy podczas starań o porozumienie cenowe.

Umowy między podmiotami

Przygotujemy i gruntownie przeanalizujemy umowy między podmiotami.

Doradztwo

Oferujemy fachowe doradztwo w zakresie postępowania podatkowego w przypadku cen transferowych.

APA

Pomoc podczas zawierania APA – skr. od Advanced Pricing Agreement. To przykłady porozumień, które łączą podatnika i organy podatkowe. Ich założeniem jest udowodnienie, że cena transferowa, która została zawarta w danej transakcji między podmiotami została ustalona na warunkach rynkowych. APA stanowi jednocześnie najwyższą formę zabezpieczeń rozliczeń, które określają przepisy o cenach transferowych. APA pomaga ochronić podatnika przed kwestionowaniem warunków rozliczeń, które zostały ustalone w transakcji objętej APA. Kolejna zaleta polega na ochronie osób przed odpowiedzialnością karną skarbową. Dotyczy to tych osób, które są odpowiedzialne za rynkowy charakter rozliczeń objętych APA.

Redukcja ryzyka TP

Nasza Kancelaria pomaga także we wsparciu zarządów w redukowaniu ryzyka TP. Od 2019 r. kierownik jednostki osobiście odpowiada w sytuacji, gdy nie dojdzie do złożenia oświadczenia o rynkowości cen lub nastąpi to po terminie czy w sposób niezgodny z prawdą. Maksymalna kara może w takim przypadku wynieść ponad 20 mln zł.

Skorzystaj z pomocy prawników codziennie zajmujących się cenami transferowymi!

Pomoc przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych

Zadaniem cen transferowych jest wykluczenie lub zredukowanie ryzyka podatkowego, które dotyczy transakcji między podmiotami, które są ze sobą powiązane.
Nasza Kancelaria Prawna oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie dokumentacji cen transferowych. Przekłada się to na ograniczenie ryzyka podatkowego, które może pojawić się w przypadku przeprowadzania transakcji między powiązanymi podmiotami. W zakres naszych usług wchodzi także optymalizacja zobowiązań podatkowych, które również wynikają z transakcji, które łączą powiązane podmioty.

Nie narażaj się na
kary finansowe

Poradnik
INFORMACYJNY

Spis treści

Ceny transferowe – definicja

Jak zdefiniować ceny transferowe? Podlegają one uprzednim ustaleniom między podmiotami połączonymi z uwagi na sprzedawane dobra czy usługi. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez OECD ceny transferowe stanowią przykład cen, w ramach których podmiot dokonuje przekazania towarów czy dóbr niematerialnych.

Można także uwzględnić tutaj umowy, które zostały wcześniej zawarte z tym samym kooperantem, a jej przedmiotem są dobra czy usługi objęte jednakową ceną.

Ceny transferowe mogą być niekiedy wykorzystywane do przesuwania dochodu w obrębie grupy kapitałowej między kilkoma krajami. Dotyczy to również państw o niższym poziomie opodatkowania. W konsekwencji dochód może nie być opodatkowany tam, gdzie go wygenerowano. I tutaj pojawia się wyjaśnienie tłumaczące fakt, dlaczego niezbędne było uwzględnienie w ustawach mechanizmów podatkowych, które będą w stanie opisać opodatkowanie dochodu a także ceny transferowe. Z założenia miało to służyć zapobieganiu nadmiernego stosowania cen transferowych do przesuwania dochodu między uczestnikami, które partycypują w tym procesie.

Wytyczne OECD

Regulacje OECD precyzyjnie określają ceny transferowe. Wszystkie kraje członkowskie OECD respektują te wytyczne. Co więcej – mogą one stanowić jeden z filarów porządku prawnego, który obowiązuje w danym kraju lub stanowić podstawę do zbudowania regulacji podatkowych w danym kraju w zakresie cen transferowych.
Rok 1995 był przełomowy – wówczas po raz pierwszy ogłoszono wytyczne OECD, a na przestrzeni kolejnych lat następowały aktualizacje.

Jakie są kary za brak dokumentacji cen transferowych i jak ich uniknąć? Konsekwencje

Dokumentacja dotycząca cen transferowych powinna być prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą wykazać się odpowiednim doświadczeniem w prowadzeniu takiej dokumentacji. Nasza Kancelaria Prawna może zapewnić tutaj obsługę od A do Z.
W przypadku przedsiębiorców, którzy zdecydują się na samodzielne zaopiekowanie się tą dokumentacją a popełnią przy tym błąd – wówczas mogą liczyć się z wysokimi karami o charakterze skarbowym i karnym.

Oto charakterystyka konsekwencji, jakie mogą się pojawić w przypadku nieprawidłowego wypełnienia dokumentów:

  1. Sankcje podatkowe wynoszące 50% różnicy między dochodem, który jest zadeklarowany przez firmę, a tym, który został wykazany przez kontrolę skarbową. Art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 30d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazują sankcje podatkowe.
  2. Sankcje karne dotyczą od 1 do 8% przychodów, które zostały uzyskane w minionym roku. W sytuacji, kiedy ten przychód nie przekroczył 1 mln zł – wówczas dotyczy tych wydatków, które zostały poniesione w roku, który poprzedzał wyrok.
  3. Sankcje karno-skarbowe – wysokość kary może wynosić nawet 120 stawek dziennych w przypadku niedostarczenia kompletnej dokumentacji w ciągu 7 dni od chwili żądania. W praktyce wysokość takiej kary może oscylować między 560 000 a 2 688 000 zł. W wyjątkowo drastycznym scenariuszu może nawet dojść do pozbawienia wolności czy nałożenia kary wynoszącej 720 stawek dziennych.
Podmioty powiązane

Podmioty, między którymi można wyróżnić różnorakie relacje,  np.: osobowekontrolnezarządcze, mogą przyczyniać się do tego, że szczegółowe warunki poszczególnych transakcji między podmiotami mogą być odmienne od propozycji, które pojawiłyby się w przypadku kooperacji z niepowiązanymi podmiotami.

Przedsiębiorcy, którzy nie są ze sobą powiązani dążą do tego, aby zwiększać zyski i redukować straty. Z kolei w przypadku powiązanych ze sobą przedsiębiorców może dochodzić do chęci spełnienia innego scenariusza, np. maksymalizacji zysków całej grupy kapitałowej, a niekoniecznie każdego z osobna.

Można wskazać trzy rodzaje powiązań między podmiotami:

  1. rodzinne,
  2. kapitałowe,
  3. osobowe.

Powiązania rodzinne następują wówczas, gdy osoby spokrewnione lub spowinowacone pełnią ważne funkcje lub mają udziały w tych podmiotach, które przeprowadzają pomiędzy sobą transakcję.
Jeżeli co najmniej jeden spośród nabywców posiada minimum pięć procent praw głosu w tym podmiocie, w którym przeprowadzana jest transakcja – wówczas określamy to jako powiązania kapitałowe. Pojawiają się one wówczas, gdy jeden z tych podmiotów ma minimum pięć procent udziałów w kapitale tego drugiego – to jednak nie koniec możliwości.

Kolejny scenariusz mówi o tym, że z powiązaniami kapitałowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wszystkie spółki macierzyste oraz krajowe są powiązane z zagranicznymi spółkami-córkami. Często stosowaną praktyką w ramach tych powiązań jest to, że nie wskazują one na generowanie dochodów pomiędzy nimi, albo są rejestrowane w kwocie niższej, niż ma to miejsce w rzeczywistości.

Ostatni rodzaj dotyczy powiązań osobowych – ma on miejsce w wówczas, gdy dana osoba w tym samym czasie sprawuje funkcję członka zarządu czy rady nadzorczej w obu stronach przeprowadzanej transakcji. Z powiązaniami osobowymi mamy również do czynienia w przypadku stanowisk innych niż kierownicze w sytuacji, gdy właściciel danego podmiotu może wykazać się faktem posiadania co najmniej pięciu procent udziałów w drugim podmiocie.

Co to jest obowiązek dokumentacyjny?

Konieczność przygotowania dokumentacji podatkowej, która jest związana z cenami transferowymi wynika z artykułu 9a ust. 2-3c ustawy o podatku dochodowym od osób prywatnych oraz art. 25a ust. 2-3 c dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kiedy pojawia się konieczność przygotowania dokumentacji? Poniżej prezentujemy progi kwotowe, po przekroczeniu których pojawia się obowiązek sporządzenia takiej dokumentacji.

  • 20 tys. euro – dotyczy to transakcji z podmiotami, które znajdują się w tzw. rajach podatkowych,
  • 30 tys. euro – w przypadku wykonania usług lub sprzedaży czy dystrybucji wartości niematerialnej czy prawnej,
  • 50 tys. euro – we wszystkich innych przypadkach,
  • 100 tys. euro – gdy wysokość transakcji wyniosła max. 20% kapitału zakładowego choćby u jednej ze stron,
Zasada ceny rynkowej

Zasada ceny rynkowej wskazuje obowiązek określony w ramach ustaw podatkowych. Celem jest to, by rozliczenia między podmiotami powiązanymi korespondowały z warunkami rynkowymi. Z kolei jeśli organy podatkowe uzgodnią, że ustalone ceny transferowe odbiegają od standardów rynkowych, a w konsekwencji do obniżenia dochodu do opodatkowania – wówczas organ podatkowy ma możliwość określenia tego dochodu (czy straty), jaka nastąpiłaby w przypadku transakcji między podmiotami niepowiązanymi.

Zasada ceny rynkowej to główny obowiązujący standard w przypadku oceny rozliczeń między podmiotami, które nie są ze sobą powiązane.
Zawdzięczamy to Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Opracowana zasada pełnej konkurencji stanowi wzór w przypadku kolejnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ceny transferowe a podatki

Określenie właściwej polityki cen transferowych może mieć niemały wpływ na zobowiązania podatku dochodowego firm, zwłaszcza wówczas, gdy członkowie tych grup reprezentują odmienne systemy podatkowe.

W celu redukcji szans na przerzucanie dochodów z uwzględnieniem cen transferowych – kraje, które narzucają wysokie zobowiązania podatkowe wprowadzają regulacje dotyczące doprecyzowania cen transferowych, które będą zgodne z cenami rynkowymi. Zdecydowana większość państw, która respektuje OECD jest zobligowana do opracowania dokumentacji, która wykaże zgodność cen transferowych z tymi, które aktualnie obowiązują na rynku.

Zgłoś wypadek teraz! Odpowiemy w 24h

Szybka pomoc - zostaw dane