Obsługa prawna firm

NASZ GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

Stała obsługa prawna przedsiębiorstw

Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie prawnym. Świadczymy pomoc prawną związaną z obsługą jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek prawa handlowego, ich organów, wspólników czy akcjonariuszy, a także obsługą stowarzyszeń i fundacji, podczas wszystkich etapów ich funkcjonowania.
Wspieramy Klientów biznesowych w tworzeniu przedsiębiorstw w każdej formie prawnej, ich rozwijaniu, optymalizacji, reorganizacji, przekształcaniu czy likwidacji.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu:

  • prawa gospodarczego,
  • prawa handlowego,
  • prawa cywilnego,
  • prawa pracy,
  • prawa administracyjnego,
  • innych, zgodnych z zapotrzebowaniem danego przedsiębiorcy,
    a dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, sfer.

Mnogość obowiązków, którymi obarczeni są przedsiębiorcy, oraz podwyższony rygor prawny podejmowanych przez nich decyzji wymagają stałej asysty wykwalifikowanych prawników.

Podstawowym celem usług świadczonych przez Kancelarię Res Cogitans jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka związanego z procesem realizacji płatności w obrocie gospodarczym. Służymy radą przy zmianach umowy lub statutu spółki oraz zbyciu lub nabyciu udziałów czy akcji.

Oferujemy obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz udział w posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych. Świadczymy także pomoc prawną w zakresie rozwiązania i likwidacji spółek prawa handlowego oraz zakończenia spraw związanych z ich działalnością. Doradzamy w sytuacjach spornych i prowadzimy w imieniu naszych Klientów postępowania polubowne oraz sądowe.

Bieżąca obsługa działalności przedsiębiorcy

Stała obsługa obejmuje

1

Dokumentację gospodarczą

Opracowanie dokumentacji gospodarczej podmiotów oraz zmian w tej dokumentacji, która między innymi dotyczy: przekształcenia spółek, zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany członków organów, zamknięcia roku podatkowego, zgłoszeń do urzędów terenowych, GUS, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itd.,
2

Pełna pomoc

Pomoc w uzyskaniu różnego rodzaju pozwoleń i koncesji,
negocjowanie oraz przygotowanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych oraz umów z zakresu
specjalistycznych dziedzin prawa, takich jak: prawo przewozowe, transportowe, spedycja.
3

Przygotowywanie dokumentów

Przygotowanie umów o pracę i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, dostosowywanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa projektów Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów BHP, Regulaminów Premiowania, Regulaminów Przyznawania Nagród,
4

Stała reprezentacja

Reprezentowanie w postępowaniach sądowych w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych przed sądami wszystkich instancji.
5

Reprezentowanie przed sądami

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami pierwszej i drugiej instancji.
6

Pisma procesowe, projekty

Opracowanie wszelkich pism procesowych, opracowanie projektów wszelkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
7

Dochodzenie należności

Udzielanie pomocy w dochodzeniu zaległych należności poprzez między innymi sporządzanie stosownych wezwań do zapłaty i prowadzenie negocjacji z dłużnikami.

Oferowana przez Kancelarię Res Cogitans pomoc prawna nie zamyka się jedynie w powyższych czynnościach, ze względu na mnogość obszarów wymagających wsparcia nasi prawnicy ustalają szczegóły współpracy indywidualnie z każdym przedsiębiorcą.

Naszymi wieloletnimi klientami są przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe wywodzące się z branż, takich jak: budowlana, energetyczna, chemiczna, rolnicza, spożywcza oraz transportowa.

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane