Kancelaria Wejherowo

ul. Wałowa 30A/3
84-200 Wejherowo

Kancelaria Gdynia

ul. Starowiejska 41/43
81-356 Gdynia

Kancelaria Gdańsk

ul. Do Studzienki 21/5
80-227 Gdańsk Wrzeszcz

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Przez wiele lat dziedziczenie gospodarstwa rolnego było regulowane odrębnym zbiorem praw, który zawierał szereg ograniczeń  mających na celu zapewnienie, że ziemia nie będzie zbyt łatwo przekazywana cudzoziemcom. Przepisy regulujące dziedziczenie w gospodarstwie rolnym ulegały licznym modyfikacjom. Konieczne jest zatem ustalenie, jakie przepisy obowiązywały w chwili śmierci spadkodawcy, zwłaszcza jeśli zmarł on dawno temu. W związku z tym faktyczne określenie osób dziedziczących gospodarstwo rolne bywa niezwykle żmudne, czasochłonne, problematyczne i trudne, dlatego warto zwrócić się o pomoc wyspecjalizowanych w tym zagadnieniu adwokatów, których znajdziecie Państwo w naszej Kancelarii Prawnej Res Cogitans.

Nie każdy może odziedziczyć gospodarstwo rolne

Zgodnie z obowiązującym prawem, istnieją tylko dwa sposoby, aby zostać prawnie powołanym do spadku:

 1. Poprzez posiadanie ważnego testamentu, który to stwierdza, lub
 2. Poprzez ustawę Kodeks cywilny – jeśli nie było testamentu, został on uznany za nieważny lub nie obejmuje całości spadku.

Ogólnie rzecz biorąc, najlepszym sposobem na przekazanie komuś nieruchomości rolnej jest opcja nr 1 – testament, gdyż w takiej sytuacji spadkobierca nie musi przechodzić przez żadne dodatkowe formalności.

W przypadku „standardowego” dziedziczenia (opcja 2), co do zasady, prawo (Kodeks Cywilny) ustanawia kluczowe i stosunkowo nieskomplikowane zasady dziedziczenia majątku po zmarłym spadkodawcy. Szczegółowo wskazano je w poprzednim wpisie opisującym grupy spadkobierców i porządek dziedziczenia ustawowego. Jednak w przypadku dziedziczenia gospodarstwa rolnego jest pewna „uwaga” – przedstawiciele którejkolwiek z tych grup winni spełniać określone prawem „dodatkowe” warunki, aby zostać spadkobiercami gospodarstwa rolnego. W niektórych szczególnych przypadkach dodatkowe warunki mogą nie być konieczne. O tym szerzej piszemy w dalszej części artykułu.

Kto może odziedziczyć gospodarstwo rolne? Jakie warunki muszą zostać spełnione przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego?

Ze względu na szczególne okoliczności związane z tego rodzaju dziedziczonym majątkiem, dziedziczenie gospodarstwa rolnego bywa zawiłe. W związku z tym może się zdarzyć, że niektórzy spadkobiercy otrzymają część spadku na zasadach ogólnych (nie spełniający dodatkowych warunków), a inni odziedziczą tylko gospodarstwo rolne (spełniający warunki). Jednocześnie obecne przepisy dopuszczają możliwość, że wszyscy spadkobiercy odziedziczą na równych zasadach gospodarstwo rolne i pozostałą część majątku spadkodawcy. W jaki sposób jest to możliwe? W pierwszej kolejności sprawdza się, czy istnieją spadkobiercy, którzy spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

 • stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej
 • mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej
 • są małoletni lub pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół
 • są niezdolni trwale do pracy.

Każdorazowo konkretny podział zależy od indywidualnej sytuacji, dlatego zalecamy skorzystanie z pomocy specjalistów z zakresu prawa. Przykładowe przypadki – scenariusze:

 1. żadne z zstępnych nie spełnia warunków, lecz ich rodzeństwo je spełnia – wtenczas kwalifikują się oni do podziału
 2. żadne z zstępnych nie spełnia warunków, a ich rodzeństwo także się do nich nie kwalifikuje – w takim przypadku mogą dziedziczyć małoletnie dzieci zstępnych (małoletni = spełniony warunek)
 3. nikt nie spełnia warunków, w tym także nie ma małoletnich dzieci zstępnych – dochodzi do podziału na zasadach ogólnych

W związku z tym widać, że dziedziczenie gospodarstwa może być dość skomplikowane. Może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie go dziedziczył jeden z najbliższych krewnych, lecz dalsi krewni – gdy spełnią kryteria ustalone w ustawie. Kluczowe jest też uwzględnienie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tego, jakie przygotowanie zawodowe jest dopuszczalne do prowadzenia produkcji rolnej przy ustalaniu kto ma kwalifikacje do dziedziczenia gospodarstwa rolnego.

Przygotowanie zawodowe w sprawie warunków dziedziczenia gospodarstwa rolnego

Spełnienie któregoś z poniższych kryteriów, to z mocy prawa uznaje się, że spadkobierca posiada przygotowanie zawodowe w zakresie produkcji rolnej uprawniające go do dziedziczenia gospodarstwa rolnego:

 1. stała praca w gospodarstwie rolnym bezpośrednio związana z produkcją rolną przez co najmniej rok.
 2. ukończenie zasadniczej szkoły rolniczej
 3. ukończenie średniej szkoły rolniczej
 4. ukończenie szkoły ekonomicznej o specjalności przydatnej w prowadzeniu produkcji rolnej
 5. ukończenie szkoły wyższej o kierunku rolniczym
 6. ukończenie szkoły wyższej o kierunku ekonomicznej, jeżeli kierunek daje przygotowanie do prowadzenia produkcji rolnej
 7. zdobycie przygotowania zawodowego do pracy w gospodarstwie rolnym poprzez doskonalenie zawodowe prowadzone upoważnione jednostki orrganizacyjne, zakłady pracy lub inne osoby (fizyczne czy też prawne)

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż powyższe punkty w każdym przypadku dotyczą przesłanki posiadania przygotowania zawodowego. Uczęszczanie do szkoły, pobieranie nauki czy nieukończenie 18-tego roku życia nadal czyli daną osobę uprawnioną do dziedziczenia.

Niezdolność do pracy w kontekście dziedziczenia gospodarstwa rolnego

Status osoby trwale niezdolnej do pracy jest jedną z przesłanek umożliwiającej dziedziczenie gospodarstwa rolnego. Niezdolność do pracy dotyczy spadkobierców:

 1. zaliczanych do I lub II grupy inwalidów
 2. nie wykonujących stałej pracy stanowiącej głównej źródło utrzymania: kobiet po ukończeniu 60 lat i mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia

Przesłanka stałej pracy

Ten rodzaj przesłanki zostaje wypełniony w momencie wykazania, że praca ta była stała, a nie dorywcza. Co istotne, nie tyczy się to tylko pracy w gospodarstwie rolnym ujętym w spadku, którego dotyczy sprawa. Akceptowana jest praca w każdym innym gospodarstwie rolnym.

Masz pytania?
Umów rozmowę

KATEGORIE

Kategorie

Zgłoś wypadek teraz! Odpowiemy w 24h

Szybka pomoc - zostaw dane