Prawo administracyjne

Masz problem z urzędami? Potrzebujesz pomocy - najlepiej "byłych urzędników"?

Skorzystaj z pomocy osoby pracującej w przeszłości w centralnych organach administracji

Kancelaria Res Cogitans oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia i reprezentowania klientów przed uprawnionymi organami oraz sądami administracyjnymi. Wysoką jakość usług, skuteczność i kompleksowość gwarantuje bogate doświadczenie współpracowników Kancelarii Res Cogitans, zdobyte w trakcie wieloletniego zatrudnienia w centralnych organach administracji rządowej.

Masz dość trudnego, prawnego języka?

Nie musisz tego czytać! Po prostu zadzwoń

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że możesz czuć się zagubiony. Nie trać czasu, zadzwoń na naszą infolinię, odpowiedz na kilka pytań konsultanta, który następnie skieruje Twoją sprawę do odpowiedniej osoby!

Prawo administracyjne to oparta na zasadzie władczości, wrażliwa na przeobrażenia ustrojowe i polityczne, gałąź prawa regulująca wykonywanie zadań publicznych przez podmioty administrujące.

Obejmuje sformalizowane postępowanie, którego efektem jest nałożenie szczególnych obowiązków bądź też przyznanie określonych uprawnień adresatom wydawanych rozstrzygnięć (decyzji administracyjnych). Działalność organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego odnosi się do bardzo wielu dziedzin życia, w tym: prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki nieruchomościami, prawa drogowego, prawa transportowego czy prawa o broni i amunicji. Wszystkie działania administracji publicznej mogą podlegać kontroli. Adresaci wydawanych aktów są uprawnieni do odwoływania się od decyzji administracyjnych do organu wyższej instancji, składania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Oferujemy usługi w następujących obszarach:

 • prawo budowlane,
 • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
 • postępowanie przed organem administracji publicznej,
 • postępowanie przed sądem administracyjnym,
 • odwołanie od decyzji administracyjnej,
 • zażalenie na postanowienie,
 • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji,
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • skarga na bezczynność organu,
 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przykładowe, często powtarzające się problemy Klientów

 • Czy miasto/gmina może zabrać część działki pod drogę?
 • Odszkodowanie za ziemię zabraną pod drogę (przejęcie gruntu)
 • Wywłaszczenie pod drogi publiczne
 • Służebność drogi koniecznej
 • Odstępstwo od miejscowego planu zagospodarowania
 • Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • Na prywatnej działce gmina wybudowała…
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości / działki
 • Bezprawnie pobierane opłaty przez gminę
 • Dostarczenie wody jako obowiązek gminy
Skorzystaj z pomocy osoby pracującej w przeszłości w centralnych organach administracji

Pozwól sobie pomóc - zadzwoń!

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane