Prawo karne, wykroczeniowe

Konflikt z prawem?

Prawo karne, wykroczeniowe

Warto uświadomić sobie, że w konflikt z prawem może wejść, często nieumyślnie, każdy z nas. Dopiero wówczas odkrywamy, że w sądach zazwyczaj nie wygrywa osoba, po której stronie leży racja, lecz ta, która prezentuje skuteczniejszą taktykę.

Rozróżniamy następujące rodzaje reprezentacji stron:

01.

Dla podejrzanych i oskarżonych

Kancelaria Res Cogitans oferuje ochronę interesów podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania, zarówno w czasie postępowania przygotowawczego, przed sądami pierwszej i drugiej instancji, przed Sądem Najwyższym oraz w postępowaniach związanych z wykonywaniem kary w ramach wszelkich czynów przewidzianych kodeksem karnym i kodeksem wykroczeń.

02.

Dla innych stron niż oskarżony

W ramach naszej oferty występujemy też w imieniu innych niż oskarżony stron w postępowaniu karnym – pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych oraz pomagając im wyegzekwować odpowiedzialność karną sprawców czynów zabronionych popełnionych przeciwko nim lub na ich niekorzyść, a także zadośćuczynić poniesionym w skutek takiego czynu stratom.

03.

Pokrzywdzeni czynem zabronionym

Pomagamy także Klientom pokrzywdzonym czynem zabronionym dochodzić w procesie karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa i w sposób aktywny dbać o swój interes. Pokrzywdzony przed sądem może uzyskać status strony, gwarantujący mu prawa, takie jak: możliwość zadawania pytań świadkom, inicjatywa dowodowa czy wnoszenie środków odwoławczych (pod warunkiem, że złoży w odpowiednim czasie stosowne oświadczenie).

Reprezentacja i zastępstwo

na każdym etapie postępowania

Kancelaria Res Cogitans oferuje usługi obsługujących ją adwokatów głównie w zakresie spraw:

Wykroczenia

Przykładowo: naruszenie przepisów ruchu drogowego; kolizje drogowe; kradzież poniżej ¼ wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę; paserstwo i zniszczenie mienia poniżej ¼ wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę i inne.

Przestępstwa gospodarcze

Przykładowo: nadużycie zaufania; przekupstwo menadżerskie; przekupstwo sportowe; oszustwo kapitałowe; pranie brudnych pieniędzy; utrudnianie dochodzenia roszczeń; pozorne bankructwo; dowolne zaspokojenie wierzycieli i inne.

Przestępstwa

Przykładowo: zabójstwo; nieumyślne spowodowanie śmierci; ciężki uszczerbek na zdrowiu i inne uszkodzenia ciała; bójka i pobicie;spowodowanie niebezpiecznych zdarzeń, np. pożaru; katastrofa w ruchu lądowym; wypadek w ruchu lądowym; prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;pozbawienie wolności; groźby karalne; stalking; szantaż; znęcanie; niealimentacja; pomówienie; naruszenie praw pracowniczych; łapownictwo; płatna protekcja; nadużycie funkcji; fałszywe zeznania; naruszenie zakazu sądowego; uczestnictwo w grupie zorganizowanej; nielegalne posiadanie broni palnej; naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa; fałszowanie dokumentu; niszczenie, ukrycie dokumentów; kradzież; rozbój; kradzież rozbójnicza; wymuszenie rozbójnicze; przywłaszczenie; oszustwo; zniszczenie mienia; paserstwo i inne.

W sprawach karnych gwarantujemy naszym Klientom reprezentację i zastępstwo na każdym etapie postępowania karnego, w szczególności:

 • doradzamy jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego,
 • prowadzimy aktywną obronę w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym,
 • oferujemy pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i sporządzenia prywatnego aktu oskarżenia,
 • doradzamy, jak zabezpieczać swoje interesy finansowe w czasie postępowania karnego,
 • staramy się przeciwdziałać stosowaniu aresztów i innych środków zapobiegawczych,
 • sporządzamy apelacje, zażalenia, kasacje oraz wszelkie inne niezbędne pisma w sprawach karnych,
 • sporządzamy oświadczenia o udziale w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy oraz przedstawiamy roszczenia o naprawienie szkód wyrządzonych przestępstwem,
 • sporządzamy wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • sporządzamy wnioski o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • sporządzamy wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • sporządzamy wnioski o umorzenie, rozłożenie grzywny na raty;
 • sporządzamy wnioski o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
Skorzystaj z pomocy doświadczonych adwokatów

Pozwól sobie pomóc - zadzwoń!

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane