Kancelaria Wejherowo

ul. Wałowa 30A/3
84-200 Wejherowo

Kancelaria Gdynia

ul. Starowiejska 41/43
81-356 Gdynia

Kancelaria Gdańsk

ul. Do Studzienki 21/5
80-227 Gdańsk Wrzeszcz

Zasiedzenie, zniesienie współwłasności

Pomoc prawna w zakresie PRAWA WŁASNOŚCI

Kancelaria Res Cogitans świadczy usługi w zakresie podziału współwłasności na oba sposoby – umowny oraz sądowy. Obsługa obejmuje przygotowanie stosownych dokumentów i sprawne przeprowadzanie całej procedury.

Zasiedzenie

Zajmujemy się kwestiami rozgraniczeniowymi w przypadku, gdy zachodzą przesłanki do zasiedzenia spornego pasa gruntu. Ponadto prowadzimy sprawy o ustanowienie i zasiedzenie służebności gruntowych (m.in. drogi koniecznej). Posiadamy duże doświadczenie w realizacji tego rodzaju procedur, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpowiednio doradzić oraz skutecznie chronić interesy Klienta.

Aby doszło do nabycia prawa własności przez zasiedzenie, winny zostać spełnione określone, przewidziane w art. 172 kodeksu cywilnego, przesłanki:

  • samoistne posiadanie nieruchomości,
  • upływ terminu posiadania nieruchomości, to jest 20 lat przy posiadaniu w dobrej wierze i 30 lat przy posiadaniu w złej wierze.

 

Posiadaczem samoistnym jest ten, kto rzeczą (w tym przypadku nieruchomością) włada jak faktyczny właściciel. Istotne znaczenie ma również rozpoznanie zdarzenia stanowiącego źródło nabycia posiadania. Powinno ono zostać zamanifestowane na zewnątrz, co pozwala określać rodzaj posiadania. Zasiedzenie następuje z upływem wyznaczonego przez ustawodawcę terminu, ponadto wymaga się nieprzerwanego posiadania samoistnego w określonym ustawą okresie. Postępowanie sądu toczy się w trybie nieprocesowym. Wszczyna się je na wniosek zainteresowanego, za którego uznaje się każdą osobę, czyjej praw dotyczy postępowanie.

01

Intytucja współwłasności

Instytucja współwłasności uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego definiowana jest jako sytuacja, w której własność tej samej rzeczy ruchomej lub nieruchomej przysługuje w sposób niepodzielny kilku podmiotom. W polskim prawie wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje współwłasności – w częściach ułamkowych lub łączną (bez wydzielenia ułamka).

W wypadku współwłasności ułamkowej każdy z uprawnionych podmiotów może rozporządzać swoją częścią bez konsultacji z pozostałymi. W przeciwnym wypadku zwykle wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Natomiast w sytuacjach, kiedy tej zgody osiągnąć nie można, przewiduje się zniesienie współwłasności, a żądanie takie przysługuje każdemu ze współwłaścicieli. Można to osiągnąć wskazanymi obok metodami.

  • umowne zniesienie współwłasności – zawarte przez wszystkich współwłaścicieli musi zawierać kluczowe postanowienia zniesienia, np. sposób zniesienia, informacje o wszelkich opłatach, dopłatach oraz sposobach ich wniesienia; dla umowy nie przewiduje się formy szczególnej, chyba że zniesienie to dotyczy nieruchomości – wówczas umowa musi mieć formę aktu notarialnego,
  • sądowe zniesienie współwłasności – jest to postępowanie o charakterze nieprocesowym, przeprowadzane przez sąd rejonowy właściwy ze względu na położenie rzeczy, której dotyczy współwłasność. Wniosek do sądu składa jeden ze współwłaścicieli i określa w nim rzecz mającą podlegać podziałowi oraz przedstawia dowody na prawo własności. Ten sposób podlega opłatom sądowym. Podział na tej drodze może polegać na fizycznej fragmentacji rzeczy, przyznaniu jej jednemu lub niektórym spośród współwłaścicieli lub sprzedaży (tzw. podział cywilny).
02
Poszukujesz wsparcia prawnego? Gwarantujemy profesjonalną pomoc prawną!

Problem z prawem własności?

Skorzystaj z pomocy doświadczonych adwokatów

Zgłoś wypadek teraz! Odpowiemy w 24h

Szybka pomoc - zostaw dane