Zwrot kosztów leczenia

W Kancelarii Prawnej Res Cogitans pomagamy osobom poszkodowanym w wyniku kolizji czy wypadków drogowych. Wspieramy naszych Klientów w dochodzeniu roszczeń z tytułu wydatków poniesionych z powodu konieczności powrotu do zdrowia.

Zwrot kosztów leczenia w każdej placówce

Z naszą pomocą możliwe jest uzyskanie zwrotów kosztów leczenia zarówno tego przeprowadzonego w placówkach publicznych, jak również w prywatnych instytucjach. Obecnie na pomoc finansową NFZ trzeba czekać długie tygodnie, a nawet miesiące, dlatego większość osób, które doznały szkód w wyniku wypadków, decyduje się na skorzystanie z opieki prywatnej. Uzyskanie zwrotu kosztów leczenia możliwe jest również korzystania z placówek niepublicznych. Naszym zadaniem jest pomóc Klientom w odzyskaniu należących się im pieniędzy.

Pełna kompensacja szkody

Dążymy do uzyskania zwrotu kosztów leczenia na zasadzie tak zwanej pełnej kompensacji szkody. W ten sposób umożliwiamy naszym Klientom otrzymanie pełnego wymiaru kwoty, która została poniesiona z tytułu szkody.

Kiedy można otrzymać zwrot kosztów leczenia?
Zgodnie z brzmieniem artykułu 441 § 1 Kodeksu cywilnego w przypadku uszkodzenia ciała czy wywołania rozstroju zdrowia szkoda obejmuje wszystkie koszty wynikłe z tego powodu. Poszkodowany ma więc prawo żądać wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, zwrotu poniesionych już kosztów, a jeśli stał się inwalidą, ma prawo oczekiwać uiszczenia także sumy potrzebnej na przygotowanie do nowego zawodu.

Wydatki podlegające zwrotowi kosztów leczenia

Wydatki, które ubezpieczyciel powinien uznać, to przede wszystkim opłacenie konsultacji lekarskich czy zabiegów rehabilitacyjnych, a także koszty poniesione w związku z opieką pielęgniarską, koniecznością zakupu niezbędnych leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego czy ortopedycznego, a nawet zakup samochodu, który jest specjalnie dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Ponadto zwrotowi kosztów podlega stosowanie specjalnej diety, którą zalecił lekarz, koszty dojazdu do specjalistów, placówek rehabilitacyjnych, a nawet wydatki, które poniosły osoby bliskie w związku z odwiedzinami poszkodowanego.

Zwrot kosztów leczenia – o czym pamiętać?

Warto być przygotowanym na to, że ubezpieczyciel zakwestionuje celowość poniesionych przez poszkodowanego wydatków w związku z leczeniem i rehabilitacją w placówce prywatnej. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują, że poszkodowany powinien korzystać z bezpłatnej, publicznej służby zdrowia, do czego uprawnia go status płatnika składek ZUS. Duże znaczenie w tej kwestii miała jednak uchwała Sądu Najwyższego, zgodnie z którą świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych. Ubezpieczyciel nie może oczekiwać w pierwszym rzędzie udania się do poradni NFZ, a poszkodowany ma prawo domagać się zwrotu kosztów pod warunkiem, że będą one uzasadnione.

Kiedy korzystać z prywatnej placówki?

Poszkodowany ma prawo do korzystania z prywatnej opieki medycznej i żądania zwrotu poniesionych kosztów szczególnie w sytuacji, gdy publiczne placówki nie dysponują odpowiednim sprzętem albo gdy na wizytę czy zabieg trzeba by było długo czekać. Warto pamiętać o zebraniu stosowanych dowodów, które umożliwią łatwiejsze dochodzenie swoich praw. Takie dowody to przede wszystkim zaświadczenia publicznej placówki o odległym terminie wizyty, paragony i faktury za leki, sprzęt czy materiały opatrunkowe, a także paragony za rehabilitację, opiekę pielęgniarską oraz dowody potwierdzające wydatki poniesione na dojazdy.

  • budowlane,
  • koncerny paliwowe,
  • przedsiębiorstwa wodociągowe,
  • przedsiębiorstwa energetyczne,
  • koleje.

Zgłoszenie do nas szkody nie obciąża finansowo pracodawcy, o czym warto pamiętać. Dlatego uzyskanie odszkodowania nie powinny być większym problemem. Większość pracodawców posiada ubezpieczenie OC, z którego wypłacana jest dana kwota.

W związku z tym ubezpieczenie jest wypłacane przez zakład ubezpieczeń. Każdy pracownik, który poniósł jakąś szkodę w czasie wykonywania pracy, powinien walczyć o swoje prawa, ponieważ nie musi obawiać się nieprzychylności, ze strony pracodawcy.

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane