Rozwody, alimenty, podział majątku

Wsparcie prawne, zrozumienie, poufność

Rozwody, podział majątku, alimenty

Kancelaria Res Cogitans świadczy kompleksowe usługi i porady prawne w zakresie zastępstwa prawnego w sprawach o rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie małżonka w rozpadzie pożycia stron. Jeśli potrzebują Państwo pomocy związanej z rozwodem, zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych porad prawnych, jakie oferuje nasza Kancelaria.

ROZWÓD

Rozwód - czy wystarczy tylko pozew, aby się rozwieść?

Otóż NIE, podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest zaistnienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego na trzech płaszczyznach:

01.

uczuciowej

02.

fizycznej

03.

gospodarczej

Spełnienie tych przesłanek powinno być wskazane już w pozwie, tym niemniej w toku szczegółowego przesłuchania małżonków i prowadzenia ewentualnego postępowania dowodowego sąd ma obowiązek ustalić, czy rzeczywiście one występują, w przeciwnym wypadku brak podstaw do orzeczenia rozwodu.

Jednak nawet w sytuacji wystąpienia tych trzech przesłanek łącznie, sąd może odmówić rozwodu, gdy:

 • z pozwem wystąpił wyłącznie winny rozpadu małżeństwa małżonek, a dru­gi z małżon­ków nie wyra­ża zgo­dy na roz­wód, przy czym odmo­wa zgo­dy na roz­wód nie jest w danych oko­licz­no­ściach sprzecz­na z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go,
 • na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
 • orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Czy można przeprowadzić sprawę rozwodową sprawnie i szybko?

To niestety ale zależy zawsze od okoliczności konkretnej sprawy. Oczywiście najlepsza sytuacja to taka, gdy obydwoje małżonkowie zgadzają się co do wszystkich aspektów związanych z rozwodem.

No właśnie, co to są te wszystkie aspekty związane z rozwodem, które niestety ale muszą być uregulowane zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w wyroku rozwodowym, jest to:

 • wina roz­kła­du poży­cia jed­ne­go albo oboj­ga mał­żon­ków; wyłącznie na zgodny wniosek stron sąd odstępuje od orzekania o winie;
 • wła­dza rodzi­ciel­ska nad wspól­nymi mało­let­nimi dziećmi oboj­ga mał­żon­ków i miejsce ich pobytu;
 • zasady ponoszenia kosztów utrzymania małoletnich dzieci;
 • kon­tak­ty rodzi­ców z dziec­kiem; o utrzy­my­wa­niu kon­tak­tów z dziec­kiem sąd nie orze­ka jed­nak na zgod­ny wnio­sek stron;
 • spo­sób korzy­sta­nia z miesz­ka­nia, o ile mał­żon­ko­wie zaj­mu­ją wspól­ne miesz­ka­nie i jest taka konieczność.

W toku procesu rozwodowego sąd może, na wniosek którejkolwiek ze stron rozstrzygać dodatkowo o:

 • eksmisji jednego z małżonków;
 • alimentach na rzecz małżonka, który nie jest wyłącznie winny za rozpad małżeństwa, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji majątkowej;

W ramach zleconej sprawy:

Wnosimy pozwy

Wnosimy pozwy o rozwód (z wyłącznej winy jednej ze stron lub bez orzekania o winie),

Odpowiedzi na pozew

Składamy odpowiedzi na pozew w jak najszybszym czasie

Zastępstwo procesowe

Zapewniamy zastępstwo procesowe w sądzie

Alimenty

Pomagamy uzyskać alimenty od współmałżonka już w trakcie sprawy sądowej – jeszcze przed wydaniem wyroku

Dołączamy do toczących się postępowań

Jeśli zachodzi taka potrzeba, wstępujemy do już toczącego się postępowania sądowego

Prowadzimy negocjacje przedsądowe

Prowadzimy negocjacje przedsądowe między małżonkami w zakresie wszelkich konsekwencji prawnych rozwodu

Podział majątku

Na zgod­ny wnio­sek stron sąd może doko­nać podzia­łu mająt­ku wspól­ne­go, ale tyl­ko, gdy prze­pro­wadze­nie tego podzia­łu nie spo­wo­du­je nad­mier­nej zwło­ki w postę­po­wa­niu.

Jak widać, o części spraw sąd będzie rozstrzygał z urzędu, a o pozostałą część musi zadbać małżonek zainteresowany.

O czym zatem warto dodatkowo pamiętać skoro w ślad za rozwodem co do zasady idzie konieczność podziału majątku wspólnego małżonków?

Najważniejsza rzecz, to moment ustania wspólności majątkowej. Jeżeli żaden z małżonków nie podejmie inicjatywy, jest to moment uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W niektórych jednak przypadkach, dla jednego z małżonków ważne jest, aby ten moment nastąpił jednak wcześniej np. jeżeli jeden z małżonków zaciągał długi bez wiedzy i zgody drugiego małżonka, koniecznym jest ochrona tego drugiego małżonka przed ewentualnymi wierzycielami. W grę wchodzą także często kwestie związane z rozliczaniem nakładów na majątek wspólny lub osobisty jednego z małżonków. W takich przypadkach koniecznym jest wytoczenie powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, co istotne musi to nastąpić przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego.

Alimenty

Często Klienci twierdzą „rozwód – prosta sprawa, sam sobie poradzę, a po wyroku mają poczucie, że zostali skrzywdzeni, że sąd ich oszukał. No cóż, nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia. Sprawy rozwodowe często są bardziej skomplikowane niż nam się wydaje, a czasami niczego nieświadomi Klienci sami je komplikują, przykład:

Pani chce się sprawnie rozwieść, w zasadzie to nie zależy jej na orzekaniu o winie, ale boi się, że po rozwodzie małżonek będzie mógł żądać alimentów.

Kwestia alimentów często jest przez Klientów błędnie interpretowana, ponieważ kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwa rodzaje alimentów:

 1. z tytułu istotnego pogorszenia sytuacji majątkowej w związku z rozwodem;
 2. z tytułu niedostatku.

Rodzaj alimentów uzależniony jest jednak od rodzaju winy, jaką sąd orzeknie, a może:

 1. nie orzekać wcale, na wniosek małżonków;
 2. orzec winę obojga małżonków;
 3. orzec winę wyłączna jednego z małżonków.

W opisanej sytuacji owszem, małżonek będzie mógł żądać alimentów, ale wyłącznie w sytuacji wystąpienia niedostatku, przy czym obowiązek dostarczania środków utrzymania rozwiedzionemu małżonkowi przez męża (żonę), który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu. Jednak wówczas, gdy zachodzą jakieś wyjątkowe okoliczności, sąd na żądanie uprawnionego może ten termin pięcioletni przedłużyć.

Istotne jest także to, że niedostatek to określone okoliczności – sytuacja finansowa, zarobkowa i zdrowotna uprawnionego, które muszą uzasadniać żądanie tych alimentów. Sam fakt braku pieniędzy nie przesądza o niedostatku.

Alimenty z tytułu istotnego pogorszenia zasądza się wyłącznie w sytuacji orzeczenia winy jednego z małżonków, przy spełnieniu oczywiści dodatkowych przesłanek. Alimenty z tytułu niedostatku przysługują zarówno przy braku orzekania o winie, jak i przy winie obojga stron, przy spełnieniu oczywiści dodatkowych przesłanek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy rozwodzie?

Nasza kancelaria wie, że każdy rozwód wiąże się z silnymi emocjami i stresem, a przede wszystkim z rozwodem związane są różne aspekty prawne, o których należy pamiętać przy formułowaniu roszczeń. Już na etapie prowadzenia procesu należy pamiętać, że w ślad za rozwodem idzie konieczność przeprowadzenia podziału majątku. Często przy rozwodach spotykany jest brak porozumienia w kwasji rozstania między małżonkami oraz majątku. Niestety, to nie sprzyja racjonalnemu postępowaniu, a tym bardziej samodzielnemu prowadzeniu sprawy rozwodowej przed sądem. Dlatego pomoc profesjonalisty, który patrzy na sprawę z dystansem  ułatwia przejście przez cały proces sprawy rozwodowej.

Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie procesowe w sprawach o orzeczenie rozwodu, zasądzenie alimentów oraz podział majątku po rozwodzie. Klient może liczyć na kompleksowe wsparcie z naszej strony już od momentu pojawienia się decyzji o wniesieniu pozwu o rozwód. Nasi specjaliści wyjaśnią wszystkie niejasności i niezrozumiałe aspekty postępowania, jak również podpowiedzą jakie należy podjąć czynności zmierzające do przygotowania się do sprawy o podział majątku z korzyścią dla Klienta.

Pomożemy państwu w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, złożeniu ich oraz bezstronnego spojrzenia na całość sprawy.

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów mających bogate doświadczenie w rozwodach

Pozwól sobie pomóc - zadzwoń!

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane